Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RIE)

Elk bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht om te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van eigen werknemers (of derden). Dit onderzoek wordt een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RIE) genoemd.
Een RIE levert twee dingen op:

  1. Een overzicht van mogelijke risico’s binnen uw organisatie
  2. Een (verplicht) Plan van Aanpak (PvA) voor het wegnemen/beperken van de aangetroffen risico’s.

U kunt uw (branche)RIE laten begeleiden en/of uitvoeren waarbij rekening wordt gehouden met de voor uw branche vastgestelde arbocatalogus(sen). In een RIE worden aanwezige risico’s binnen uw organisatie aan de hand van een inventarisatie met checklist en interview(s) van betrokkenen geïnventariseerd. De inhoud van de RIE moet branche-afhankelijk zijn, aangezien iedere branche zijn eigen specifieke risico’s kent. Voorbeelden van specifieke risico's zijn: hoogte/ diepte/ besloten- of bijzondere ruimte/ koud of snelstromend water/ elke andere gevaarlijke omgeving.
 
De uitkomst van de RIE is de basis voor het uitwerken van het PvA, als verplicht onderdeel van de RIE. In het PvA wordt omschreven welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geïnventariseerde risico’s weg te nemen of te verbeteren. Ook moet in het PvA zijn opgenomen binnen welke termijn de maatregelen moeten worden uitgevoerd, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en welk budget aan de maatregelen gekoppeld is.
 
U kunt er voor kiezen om de (branche) RIE zelf uit te voeren. Ook is het mogelijk om de uitvoering te laten begeleiden of te laten uitvoeren. Hierbij ontvangt u van een veiligheidskundige na de lichtere toets of de toets met inventarisatie op werklocatie(s) een rapportage met advisering tot verdere verbetering/ aanvulling van de veiligheid binnen uw organisatie.
 
Indien gewenst kunt u verder begeleid worden ten aanzien van de vervolgstappen. Verdere informatie over de begeleiding kan (op afspraak) telefonisch worden verstrekt.
 
Advies

Controleer of er een goedgekeurde branche-RIE voor uw branche beschikbaar is.

Een erkend branche RI&E-instrument staat op www.rie.nl

 

Copyright © 2016 Nense. Alle rechten voorbehouden.